Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de PDF versie Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Op alle met Action Paragliding te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en materialen, te leveren diensten, cursussen, trainingen, reizen en/of bemiddeling zijn onderstaande voor­waarden van toepas­sing.
Een overeenkomst zoals bovenstaand bedoeld, komt tot stand zodra men zich schriftelijk of digitaal heeft aangemeld voor een activiteit, mondeling, schriftelijk of digitaal een bestelling heeft geplaatst voor een dienst of product, een betaling heeft verricht of producten in ontvangst heeft genomen.
Action Paragliding behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Prijzen

Tenzij anders overeengekomen zijn de door Action Paragliding gehanteerde prijzen netto af Weert, inclusief omzetbelasting. Gepubliceerde prijzen in prijslijsten, zowel op schrift als elektronisch, zijn indicatief. Prijzen kunnen door Action Paragliding worden gewijzigd indien marktomstandigheden of productiekosten daartoe aanleiding geven.

3. Leveringstijd

De leveringstijd wordt zo nauwkeurig moge­lijk opgege­ven. Overschrijding hiervan geeft geen recht op schade­vergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij ontvangst te weigeren.

4. Levering

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af Weert. Vervoer van de goederen vanuit Weert naar een door de koper aangegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van koper.

5. Reclames

Eventuele klachten ten aanzien van uiterlijke of anders­zins direct waar­neembare gebreken worden uitsluitend in behande­ling genomen indien deze binnen 14 werkdagen na levering van de goederen schriftelijk ter kennis van Action Paragliding zijn gebracht.

6. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling direct bij, of voor levering van de goederen te geschieden. Indien, in afwijking van boven­staande, goederen op krediet worden geleverd, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventue­le reclames schorten de betalings­verplichting niet op. Indien de beta­lingster­mijn van 8 dagen wordt overschreden, is de koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wette­lijke vertragingsrente en de incassokosten verschuldigd, ter grootte van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 100,-.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Action Paragliding totdat alle vorderingen van Action Paragliding op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van Action Paragliding zijn, deze te vervreem­den, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschik­ken.

8. Garantie

In geval van gebreken aan de geleverde goe­deren verleent Action Paragliding conform de voorwaarden van de producent, een garantie op het herleveren of herstel­len van de goederen. Ieder recht op garantie vervalt, indien de goederen onoor­deel­kundig zijn gebruikt, bloot zijn gesteld aan extreme om­standig­heden, of indien blijkt dat aan de goede­ren reparaties door derden zijn uitge­voerd. Bij verkoop van gebruikte goederen kunnen afwijkende garantievoorwaarden worden overeengekomen.

9. Risico

Het beoefenen van een luchtsport waaronder begrepen paragliding kan gevaarlijk zijn. Verkeerd gebruik van producten of gebruik van beschadigde producten kan fataal zijn. Iedere klant verplicht zich voor ieder gebruik, volgens voorschriften van de KNVvL, het bij Action Paragliding gekochte product te inspecteren, zich van de geschiktheid voor het doel waarvoor het is gekocht te overtuigen en zorgvuldig te controleren op beschadigingen of onvolkomenheden.

10. Cursus-/reisvoorwaarden

a. Action Paragliding is een KNVvL erkende opleidingsinstantie schermvliegen / paragliding. Alle opleidingen worden verzorgd conform het Basis Opleidingsplan Schermvliegen.

b. Bij inschrijving voor cursussen, trainingen, reizen dient 50% van het factuurbedrag per omgaande te worden voldaan. Het saldo dient uiterlijk 4 weken voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit op één van de bankrekeningen van Action Paragliding te zijn bijgeschreven.

c. Annulering van cursussen, trainingen, reizen binnen Europa dient te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Action Paragliding, welke minimaal 6 weken voor aanvang van de activiteit door Action Paragliding ontvangen moet zijn. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de activiteit is de cursist en/of deelnemer het gehele factuurbedrag verschuldigd alsook de kosten van annulering bij onze buitenlandse partners.

d. Annulering van cursussen, trainingen, reizen buiten Europa dient te geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Action Paragliding, welke minimaal 26 weken voor aanvang van de activiteit door Action Paragliding ontvangen moet zijn. Bij annulering meer dan 26 weken voor aanvang wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 26 weken voor aanvang van de activiteit is de cursist en/of deelnemer het gehele factuurbedrag verschuldigd alsook de kosten van annulering bij onze buitenlandse partners.

e. Bij vroegtijdige beëindiging van een cursus, training en/of reis, wordt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.

f. Bij onvoldoende inschrijvingen of een omstandigheid welke het veilig uitvoeren van een cursus, training en/of reis niet mogelijk maakt, is Action Paragliding gerechtigd de activiteit af te gelasten en/of te verplaatsen naar een andere datum en/of plaats.

g. Indien blijkt dat wijzigingen van de in de publicaties en vooraankondigingen vermelde gegevens noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Action Paragliding deze gegevens naar eigen inzicht wijzigen, onder de voorwaarde dat dit geen invloed heeft op de prijs van de activiteit. Zodra relevante wijzigingen bekend zijn, worden deze medegedeeld aan de deelnemers.

h. Indien bij de aangeboden reizen vliegtickets en hotels / pensions van toepassing zijn, bemiddelt Action Paragliding in de totstandkoming van reisovereenkomsten tussen reisorganisaties en de deelnemers. Deze reisorganisaties zijn aangesloten bij SGR, tenzij anders aangegeven.
De aangegeven bedragen zijn de netto prijzen van de ingeschakelde reisorganisaties, exclusief eventuele toeslagen en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en -fouten. De reizen worden uitgevoerd onder voorwaarden en verantwoordelijkheid van de betreffende reisorganisaties en deze voorwaarden gelden onverkort voor de deelnemers.
De deelnemer is zelf aansprakelijk voor eventuele wijzigingen van de betreffende reisorganisaties.
Bij annulering zijn alle resterende kosten voor de deelnemer.
Action Paragliding draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

i. Indien de cursist en/of deelnemer de vlieguitrusting bij Action Paragliding huurt, is hij verantwoordelijk voor schade of diefstal van de vlieguitrusting tot een maximum van € 2.500,-.

j. Voor deelname aan de opleidingen of reizen van Action Paragliding is een reisverzekering die paragliding dekt verplicht. Zonder een correcte verzekering krijgt de cursist en/of deelnemer geen toestemming om te vliegen en kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van cursusgelden en huurpenningen.

k. Voor deelname aan de opleidingen of reizen van Action Paragliding wordt een annuleringsverzekering sterk geadviseerd. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de kosten in geval van annulering buiten de termijnen die door Action Paragliding gesteld zijn onder punt 10c en 10d.

l. Cursisten zijn tijdens de cursussen WA verzekerd tot een maximum van € 1.500.000,- met een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd.

m. Voor het beoefenen van een luchtsport, waaronder begrepen paragliding, is een goede gezondheid vereist. Elke deelnemer dient bij inschrijving een eigen medische verklaring, welke bij Action Paragliding kan worden opgevraagd, volledig in te vullen en te ondertekenen.

11. Aansprakelijkheid

Het beoefenen van een luchtsport waaronder begrepen paragliding kan gevaarlijk zijn. Cursist en/of deelnemer aan cursussen, trainingen, reizen en/of evenementen en/of passagier en/of koper en/of huurder van door Action Paragliding geleverde producten en diensten, dient er rekening mee te houden dat men verwondingen kan oplopen die leiden tot blijvend letsel of overlijden.
Door Action Paragliding noch haar medewerkers (instructeurs en piloten), noch haar leveranciers, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor elke vorm van schade of letsel die men als gevolg van actieve of passieve deelname aan luchtsporten, waaronder begrepen paragliding, treft.
Action Paragliding heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan derden dekt, maar de cursist en/of deelnemer aan cursussen, trainingen, reizen en/of evenementen en/of passagier is uitgesloten van dekking onder deze verzekering voor schade of letsel dat hemzelf overkomt. Indien genoemde een ongeval treft, draagt men zelf alle gevolgen daarvan. Genoemde dient zelf te controleren of de eigen verzekeringen in overeenstemming zijn met de eigen eisen op dit gebied.
Cursist en/of deelnemer aan cursussen, trainingen, reizen en/of evenementen en/of passagier en/of koper en/of huurder van door Action Paragliding geleverde producten en diensten vrijwaart Action Paragliding voor aanspraken door derden.

12. Toepasselijk recht

Elke rechtsverhouding tussen Action Paragliding en de weder­partij wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Action Paragliding BV | Anemoonhof 20 | 6002 WN Weert
T 0495 548595 | www.actionparagliding.nl | KvK Limburg 72026391