Disclaimer

Klik hier voor de PDF versie van de Disclaimer.

Paragliding is een risicosport. Action Paragliding streeft naar het creëren van een veilige omgeving en goede begeleiding ten behoeve van het beoefenen van paragliding. De aard van paragliding houdt een zeker risico in en daarom kan deelname aan paragliding activiteiten leiden tot verwondingen, blijvend letsel of overlijden.

Fouten van ondergetekende, (leerling) piloten, medewerkers en andere betrokkenen, materiaalfalen en weersomstandigheden, kunnen leiden tot een ongeval. De ondergetekende accepteert deze risico’s en de gevolgen van een mogelijk ongeval. De ondergetekende verklaart dat hij, noch enig ander (rechtspersoon) namens hem, Action Paragliding, of aan Action Paragliding verbonden personen, aansprakelijk zal stellen voor enig ongeval of schade als gevolg van paragliding activiteiten in de ruimste zin van het woord.