Privacy Policy

Klik hier voor de PDF versie van de Privacy Policy.

Action Paragliding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Action Paragliding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Action Paragliding zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten / Piloten

Persoonsgegevens van Klanten / Piloten worden door Action Paragliding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie; zoals o.a. facturatie, informatie inwinning en –verstrekking.
 • Communicatie; zoals o.a. e-mails, offertes, opdrachten, whatsapp.
 • Marketing; zoals o.a. mailings, nieuwsbrieven, facebook.
 • Organisatie; zoals o.a. cursussen, trainingen en reizen.
 • Informatie; zoals o.a. gegevens t.b.v. adequaat handelen bij calamiteiten.
 • Registratie; zoals o.a. brevetten, vliegmateriaal, deelname cursussen, trainingen, reizen.
 • Up to date houden profiel t.b.v. o.a. advies leertraject en materiaal.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Action Paragliding de volgende gegevens van u vragen:

Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam / Adres / Postcode / Woonplaats / Land / Telefoonnummer / E-mailadres / Website / Geslacht / Geboortedatum / Naam ICE / Telefoonnummer ICE / E-mail ICE / Verzekeringsgegevens / Gewicht / Lengte / Brevetniveau / Brevetnummer / KNVvL nummer

Uw persoonsgegevens worden door Action Paragliding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat de relatie niet is beëindigd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken, hetgeen wij altijd zullen herbevestigen.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten / Niet-Piloten

Persoonsgegevens van Klanten / Niet-Piloten worden door Action Paragliding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie; zoals o.a. facturatie, informatieverstrekking en postverzorging.
 • Communicatie; zoals o.a. e-mails, reserveringsbevestigingen, annuleringsbevestigingen.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Action Paragliding de volgende gegevens van u vragen:

Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam / Adres / Postcode / Woonplaats / Land / Telefoonnummer / E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Action Paragliding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat de relatie niet is beëindigd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken, hetgeen wij altijd zullen herbevestigen.

Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

Persoonsgegevens van Leveranciers worden door Action Paragliding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratie; zoals o.a. facturatie, informatie inwinning en -verstrekking.
 • Communicatie; zoals o.a. e-mails, offertes, opdrachten.
 • Marketing; zoals o.a. mailings, nieuwsbrieven, facebook.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Action Paragliding de volgende gegevens van u vragen:

Bedrijfsnaam / Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam / Adres / Postcode / Woonplaats / Land / Telefoonnummer / E-mailadres / Website / Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Action Paragliding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat de relatie niet is beëindigd en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken, hetgeen wij altijd zullen herbevestigen.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief Abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief Abonnees worden door Action Paragliding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking betreffende nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Action Paragliding de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam / Tussenvoegsel / Achternaam / E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Action Paragliding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het verzorgen van de website.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van mailings en nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij voor organisatorische doeleinden persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Deelnemerslijsten

Om te stimuleren dat deelnemers zoveel mogelijk carpoolen naar vlieglocaties verstrekken wij een deelnemerslijst met daarop de volgende beperkte gegevens van de deelnemers aan een reis:

 • Voornaam.
 • Woonplaats.
 • Telefoonnummer.

Om de communicatie met de deelnemers te vereenvoudigen maken wij per reis een Whatsapp groep.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, geeft u hiervoor geen toestemming op het inschrijfformulier.
Wij zullen uw gegevens dan niet verwerken op deze lijsten.

Foto’s en Filmpjes

De foto’s die wij maken kunnen in klein formaat worden geplaatst op Facebook en geïmporteerd op de mediapagina van onze website. De foto’s en filmpjes in origineel formaat worden geplaatst op onze server en zijn via een link te benaderen. Deze link wordt verstuurd aan de deelnemers en blijft 2 maanden geldig. De foto’s en filmpjes die wij maken, gebruiken wij ook voor promotie doeleinden.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, geeft u hiervoor geen toestemming op het inschrijfformulier. Wij zullen dan geen foto’s en filmpjes van u maken.

Mailings

Wij informeren onze klanten/piloten regelmatig middels mailings over diverse uiteenlopende zaken zoals onder andere cursussen, speciale trainingen, reizen, evenementen, materialen, examens, regelgeving, veiligheidsvoorschriften en andere wetenswaardigheden en nieuwtjes.
Voor onze klanten/niet-piloten gebruiken we daarvoor een mailingservice met opt-in en opt-out.
Voor onze klanten/piloten gebruiken we daarvoor een mailingservice met alleen opt-out mogelijkheid.
Indien u hiermee niet akkoord gaat, geeft u hiervoor geen toestemming op het inschrijfformulier. Wij zullen u dan niet opnemen in onze mailinglijst.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Action Paragliding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Action Paragliding van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Action Paragliding BV
Anemoonhof 20
6002 WN Weert
Info@actionparagliding.nl

Action Paragliding BV | Anemoonhof 20 | 6002 WN Weert
T 0495 548595 | www.actionparagliding.nl | KvK Limburg 72026391